Algemene Voorwaarden Feel So Good

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Na inschrijving via de WOD App van Bothoff Media, te downloaden via de App Store of Google Play Store, wordt het ingeschreven lid van Feel So Good hierna te noemen: de Sporter. De Sporter verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staat beschreven.

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

2.1 De Sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord en eventuele financiële gevolgen hiervan geheel door hem/haar worden gedragen.

2.2 De Sporter is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.

2.3 De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van Feel So Good of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van Feel So Good of van derden in de ruimste zin des woord.

2.4 Feel So Good en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal Feel So Good en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht

3.1 De Sporter is bekend met de gedragsregels die gelden voor Feel So Good. De Sporter is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met Feel So Good de overeenkomstig de gedragsregels te gedragen.

3.2 Bij misdraging van de Sporter of een ander lid van Feel So Good, waaronder het overtreden van de gedragsregels, is de leiding bevoegd de Sporter c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met Feel So Good eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 4 – Lessen

4.1 De abonnementsvormen van Feel So Good zijn gebaseerd op een maandelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende maanden en er bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

4.2 Feel So Good behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

4.3 De lessen van Feel So Good zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie volgens een aangepast rooster verlopen of zal Feel So Good gesloten zijn. Het aangepaste vakantierooster zal bekend worden gemaakt via de internetsite, Facebook en/of via een nieuwsbrief(mail). Feel So Good behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van Feel So Good te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door Feel So Good te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

4.4 Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van Feel So Good zal Feel So Good geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

4.5 Als het maximum aantal leden voor de, of een training, is bereikt, kan het lid zich hiervoor op de volgende planning van de training aanmelden.

4.6 Bij een inschrijving voor een training kan er 8 uur voor de workout niet meer kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 5 – Ontbinding/opzegging en wijzigingen

5.1 Een lidmaatschap van Feel So Good is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.

5.2 Het per maand opzegbaar abonnement kent een opzegtermijn van één kalendermaand.

5.3 De 10-rittenkaart kent een geldigheidstermijn van 12 maanden vanaf aankoopdatum.

5.4 Alle abonnementsvormen lopen stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging.

5.5 Opzegging dient uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres of via mail op robin@feel-so-good.nl onder het kenmerk opzegging te geschieden. Feel So Good is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.

5.6 Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen wanneer alle openstaande facturen en schulden zijn betaald.

5.7 Een wijziging van abonnementsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk of per email te geschieden. Een abonnementsvorm verlagen dient in mondeling overleg plaats te vinden met de coach. De nieuwe abonnementsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De Sporter heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Artikel 6 – Betalingstermijn/incasso

6.1 Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door Feel So Good eenmaal per jaar worden verhoogd.

6.2 Het abonnementsgeld zal via automatische incasso worden betaald op de datum waarop het abonnement is afgesloten.

6.3 Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.

6.4 Het lesgeld is ook verschuldigd indien de Sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Sporter hiertoe expliciet de toestemming van Feel So Good heeft verkregen nadat de Sporter hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij Feel So Good.

6.5 Mocht Feel So Good de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het Feel So Good vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door Feel So Good gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op de Sporter worden verhaald. De Sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij Feel So Good.

6.6 De deelname aan de trainingen van Feel So Good wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Het lid kan dan de toegang tot de Feel So Good vestiging worden geweigerd. Feel So Good is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met het lid te beëïndigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt

Artikel 7 – Lidmaatschap, termijn

7.1 Een lidmaatschap bij Feel So Good gaat in na inschrijving via inschrijfformulier en duurt altijd minimaal één maand.

7.2 Het vooraf aankopen van een abonnement, 10-rittenkaart of losse les is verplicht om deel te kunnen nemen aan de trainingen.

Artikel 8 – Personal Training

8.1 Wanneer de Sporter niet in staat is om te komen trainen dan dient hij/zij zich 24 uur voor aanvang van de training telefonisch of via mail af te melden. Indien de Sporter zich niet op tijd afmeldt zal de training in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Privacy

9.1 U stemt ermee in dat uw gegevens door Feel So Good bewaard zullen worden. Feel So Good verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

Artikel 10 – Rechtstoepassing

10.1 Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Feel So Good aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de Sporter en Feel So Good, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Feel So Good is gevestigd.

Gedragsregels Feel So Good

● De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;

● Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;

● Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van Feel So Good;

● Het is verplicht om de apparatuur en grond na gebruik te reinigen van zweet/krijt met de daarvoor bestemde schoonmaakartikelen;

● Na training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;

● Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.

Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in Feel So Good worden niet getolereerd en Indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie Feel So Good is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de club. Feel So Good kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.